MaxWarren

Gap Finder - Max Warren

Finds gaps. Nuff said

Ill make an overlay version
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Gap Finder - Max Warren", shorttitle="GapFinder-MW", overlay=false, precision=4)
ldist = high-low[1]
hdist = high[1]-low

gline=input(true, title="Display lines")
zline=input(true, title="Zero line")
ldistout = gline==true ? ldist : na
hdistout = gline==true ? hdist : na
zout = zline==true ? 0 : na
plot(ldistout)
plot(hdistout)
hline(zout, linestyle=dotted)

cgapup = #ff0000
cgapdown = #f0ff0f
cnogap = na
gapthing = high[1] < low ? cgapup : low[1] > high ? cgapdown : cnogap
bgcolor(gapthing, transp=60)