martinweb

Central Pivot Ranges & Pivot based Barcolors

The Central Pivot Range derived from the pivot of a defined higher timeframe is the considered by some traders as the bread and butter levels of the market for a reason.
A combination of 3 CPRs from different timeframes can provide you with some some more insight into the assets your analysing and might offers you some more confidence in performing your trades.

This script also offers you an extensive amount of options like:
- The option to look at current or developing CPRs.
- A resolution selector
- Options to hide and show Tops Bottoms and Pivots seperately
- Color selectors depending on the close price up or down the pivots
- And an option to colorize your candles by pivots crossed.
Release Notes: minor fix on the coloration
Release Notes: fill color set seperately to circumvent a bug with transparency
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?