theATR

TheATR™: Volatility Extremes (VolEx)

theATR Uppdaterad   
Volatility is a crucial aspect of financial markets that is closely monitored by traders and investors alike. The traditional Average True Range (ATR) oscillator is a widely used technical indicator for measuring volatility in financial markets. However, there are limitations to the ATR oscillator, as it does not account for changing market conditions and may not adequately reflect extreme price movements. To address these limitations, TheATR has developed the VolEx indicator, which aims to identify extremes in the ATR oscillator by building dynamic thresholds using either a 'percentage' or 'standard deviation' based comparison with the value of the ATR.

The VolEx indicator utilizes a dynamic approach to measure volatility by considering the current level of the ATR oscillator relative to the dynamically generated thresholds. The dynamic thresholds are calculated based on the current ATR value and the chosen method of comparison (either 'percentage' or 'standard deviation'). If the ATR value exceeds the upper dynamic threshold, the market is experiencing high volatility, while a value below the lower dynamic threshold indicates low volatility.

The VolEx indicator offers several advantages over traditional volatility indicators, such as the ATR oscillator. First, it takes into account the changing market conditions and adjusts the thresholds accordingly. Second, it offers flexibility in the choice of the comparison method, allowing traders to tailor the indicator to their specific trading strategies. Finally, it provides clear signals for identifying extremes in volatility, which can be used to inform trading decisions.

In summary, the VolEx indicator developed by TheATR is a dynamic and flexible technical indicator that offers a robust approach to measuring volatility in financial markets. By utilizing dynamic thresholds and allowing for different comparison methods, the VolEx indicator provides a valuable tool for traders and investors seeking to identify extremes in market volatility..

NOTE: It is important to note that volatility, as measured by the VolEx indicator, does not provide any directional bias for the market movement. Rather, it simply indicates the degree to which the market is moving, regardless of direction. Traders and investors must use other technical or fundamental analysis tools to determine the direction of the market and make informed trading decisions based on their individual strategies and risk tolerance.
Versionsinformation:
-Added Volatility Extremes Bar Coloring
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?