bmistiaen

[BM] HTF Candle Evolution

█ OVERVIEW

This script shows how a higher timeframe candle evolves over time.
It was created as a visual aid to #TheStrat and provides a new way of looking at Timeframe Continuity.


█ FEATURES

General

  • HTF: Higher Timeframe selection with dropdown and ability to manually input a timeframe that is not present in the dropdown.
  • Label: Show a label with the selected higher timeframe.
  • Marker: Shows a marker symbol at the start of each new higher timeframe.
  • Align: Aligns the candles around a selected center line.

The Strat

Multi-timeframe analysis is used extensively in #TheStrat (created by Rob Smith), so the ability to add #TheStrat coloring has been made available.

  • Scenario: Define the colors for the strat scenario's.
  • Coloring of: Choose which part of the candles you want the selected strat scenario colors to be applied to.
  • Band: Display a band that shows the active strat scenario color of the selected higher timeframe.

All features are completely customizable.
Release Notes: Eliminated the request.security() call for better performance. h/t @LucF
Release Notes: Code optimizations.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?