Dicargo_Beam

Weighted Bollinger Band (+ Logarithmic)

ENG)
Weighted BB is more responsive to price changes than original Bollinger Bands.the calculation formula uses a weighted method based on the current price.

Instead of using a standard deviation, I used a weighted standard deviation that weights the current price, and instead of a simple moving average, I used a weighted moving average.

Also included is a formula to log the Bollinger Bands for users who view charts on a logarithmic scale.KOR)
원본 볼밴보다 가격변화에 대한 반응성이 높습니다.

계산식에는 현재가격에 가중을 주는 방식을 사용하였습니다.

표준편차를 사용하는 대신 저는 현재가격에 가중을 두는 가중표준편차를 사용하였고, 단순이동평균 대신 가중이동평균을 사용하였습니다.

또한 로그스케일로 차트를 보는 유저를 위해 볼린저밴드를 log화 하는 수식도 포함하였습니다.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?