jeanzuck

Portfolio PnL Tracker

This is a personal portfolio tracker that helps you track your daily profits and losses. You can track up to 64 stocks or cryptocurrencies. You can set them by specifying the symbol and average price.

FEATURES
- Set up to 64 stock or crypto symbols.
- Shows the average price line
- Show profit or loss as a percentage
- Shows only when on the chart that matches the symbol settings.

HOW TO USE
1. Double click the PnL Tracker indicator at the top left of the chart
2. Enter your symbol and average cost

The average cost line shows your current position.
PnL is calculated based on the average cost you input.

The Profit and Loss (PnL) box and the average cost line will only be displayed when your input symbol matches the chart you are currently viewing.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?