Dvd_Trading

RSI + ADX + MACD

INDICADOR COMBINADO DE RSI + ADX

Aprovecha las ventajas de cada indicador en uno solo.

Teniendo en un solo indicador el momentum de cada tendencia y la fuerza relativa con sus puntos de sobre compra y sobre venta.
También al poder analizar divergencias en el indicador oscilador RSI y poder crear estrategias de entrada con el ADX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSI + ADX COMBINED INDICATOR

Take advantage of each indicator in one.

Having in a single indicator the momentum of each trend and the relative strength with its points of overbought and oversold.
Also by being able to analyze divergences in the RSI oscillator indicator and being able to create entry strategies with the ADX


DERECHOS DEL CREADOR PARA: Dvd_trading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?