farkasszilard

Panoramic EMA - Multi Timeframe

Panoramic EMA - Multi Timeframe

This indicator provides a straightforward visualization of Exponential Moving Averages (EMAs) from multiple timeframes simultaneously. This indicator allows traders to customize the display of EMAs, making it easier to identify and analyze trends and potential support or resistance levels across different periods.

Settings:

EMA Lengths: Customize up to five EMA lengths. Activating a length will display its EMA line on the chart for the selected timeframes.
Timeframes Selection: Choose up to four different timeframes to display the EMAs. This lets you observe how EMAs behave on various scales from a single chart.

Interpretation:

Utilize the EMAs as potential zones of dynamic support or resistance.
Observe the relationship between price action and EMAs across different timeframes to gauge market sentiment and identify trend consistency or potential shifts.
This tool is designed to offer visual clues about the market state through the behavior of EMAs. It does not generate direct buy or sell signals. It is recommended to understand how the assets you are trading interact with EMAs. For instance, in our example below, Bitcoin demonstrates a tendency to interact with the 800 and 200-length EMAs on the 4-hour timeframe, providing areas where price rejections may occur:


Note: This is a utility-focused indicator meant to supplement your market analysis and should be used in conjunction with other analysis methods or indicators for the best results.

Get access to our indicators at: huntergatherers.tech
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?