SkyHighTA

Inside Bar Finder

Inside bars occur when the range of a candlestick falls entirely within the previous candlestick's range. This indicates volatility contraction which often leads to volatility expansion, i.e. large price movements.

This indicator includes options such as:
- The number of consecutive inside bars required to trigger the indicator
- Signal lines to indicate the high and low of the outermost or innermost bars

Try out this indicator with different options on different timeframes to see if inside bars increase the probability of identifying the direction of price movements. Breaks or closes outside the inside or outside signal lines can be used to trigger trade signals.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?