JM

Exchange Down / Up Volume Ratio

I attended some workshop yesterday and I noticed that one of the presenters had an indicator titled 'price ratio' and had DVOL and UVOL as the inputs.

From some deduction, I see that it was basically looking at the ratio of down by up volume on the NYSE exchange; he had a few levels marked as well (which I've also marked on this indicator).

Seems like an interesting metric to consider, basically used to get a rough idea of the short term sentiment of the masses; allowing one to see when selling is outpacing buying in pure volume traded on an exchange.

I've added a few other exchanges to allow for quick switch between the majors with this info readily available on TradingView.

Supported inputs are: AMEX, NYSE, NASDAQ, ALL (must be in caps)
All is the sum of the NYSE, AMEX, and NASDAQ exchange volume.

The standard trading view disclaimer applies to this post -- please consult your own investment advisor before making investment decisions. This post is for observation only and has no warranty etc. www.tradingview.com/disclaimer/

Best,

JM
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?