Library "Slope_TK"
This library calculate the slope of a serie between two points

The serie can be ta.ema(close,200) for example
The size is the number of bars between the two points for the slope calculation, for example it can be 10

slope_of_ema200 = slope(t a.eam(close, 200) , 10 )

slope( float serie, int size )

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.