MOUNT.PROV.D

MPG FWB
MPG
MOUNT.PROV.D FWB
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MPG fundamentals

MOUNT.PROV.D Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

MPGs totala intäkter för det senaste kvartalet är 72.43M EUR, och det är 18.47% högre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q2 22 är 16.77M EUR.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totala intäkter
Nettoinkomst
Valuta: EUR
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Totala intäkter
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
Rörelseintäkt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skatt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
Nettoinkomst
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDA
EBIT
Totala rörelsekostnader