ismartek

If the vaccine works as well enough, the potential is big!

Lång
NYSE:CCL   Carnival Corporation
If the vaccine works as well enough, the potential of this company is big enough to grow!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.