Luspank

Datadog Inc

Lång
NASDAQ:DDOG   Datadog, Inc
Adding a position, possible SL if it closes beleow the red area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.