trading-rafa

RJT Wind

CME:SP1!   None
RJT Wind v.1.0
Indicator type: chart
Creation Date: 29/Nov/2015
(EN) This indicator reveals changing trends based on the tilt of canes of wind. Is no based in moving averages.
(ES) Este indicador delata los cambios de tendencia en base a la inclinación de los bastones de viento. No está basado en medias móviles.

www.tradingrafa.com/rjt_wind/

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.