Tradekursen

US500 Short Scalp

Kort
CURRENCYCOM:US500   US 500
Took a short in US500. The long term bias is short and the market structure gav this daily oportunity.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.