JRL_6

3-Bar and 4-Bar Plays

This indicator helps identify 3-bar and 4-bar plays, which are price action patterns consisting of a wide ranging bar that breaks above or below resistance or support, followed by one or two collecting/consolidating bars, then a continuation bar in the direction of the new trend. The 3 and 4-bar play is taught by Jared Wesley and Anmol Singh at Live Traders.

The indicator works by looking for a wide ranging bar breaking out of an offset donchian channel, followed by one or two consolidating bars, then a continuation in the direction of the move. The script will place a label on the chart when it spots the pattern and alerts can be set up. Enjoy!
Release Notes: Updated bar size calculation algo and made option to hide donchian channel

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?