ChartPrime

Ranges With Targets [ChartPrime]

The Ranges With Targets indicator is a tool designed to assist traders in identifying potential trading opportunities on a chart derived from breakout trading. It dynamically outlines ranges with boxes in real-time, providing a visual representation of price movements. When a breakout occurs from a range, the indicator will begin coloring the candles. A green candle signals a long breakout, suggesting a potential upward movement, while a red candle indicates a short breakout, suggesting a potential downward movement. Grey candles indicate periods with no active trade. Ranges are derived from daily changes in price action.


This indicator builds upon the common breakout theory in trading whereby when price breaks out of a range; it may indicate continuation in a trend.

Additionally, users have the ability to customize their risk-reward settings through a multiplier referred to as the Target input. This allows traders to set their Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels according to their specific risk tolerance and trading strategy.

Furthermore, the indicator offers an optional stop loss setting that can automatically exit losing trades, providing an additional layer of risk management for users who choose to utilize this feature.


A dashboard is provided in the top right showing the statistics and performance of the indicator; winning trades; losing trades, gross profit and loss and PNL. This can be useful when analyzing the success of breakout trading on a particular asset or timeframe.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?