Autarch_Capital

HG Scalpius H & SS Scan

HG Scalpius H & SS Scan

This indicator highlights hammer candles and shooting star candles based on the below definitions:

Hammer = lower wick >= 2* real body and closes in top half of range

Shooting Star = upper wick >= 2*real body and closes in bottom half of range


hammer = (min(open,close)-low)>= (2*abs(open-close)) and close > (((high-low)/2)+low)
shootingStar = (high-max(open,close))>= (2*abs(open-close)) and close < (((high-low)/2)+low)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?