Alex_Dyuk

BAR for VSA

Bars in which the open is equal to the previous close.
Bars are colored according to the indicator Volume on bar VSA - indicator V2
(Made for analysis by ICA ).

Бары в которых открытие равно предыдущему закрытию.
Бары раскрашиваюся согласно индикатору Volume on bar VSA - indicator V2
(Сделано для анализа по ВСА).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?