HPotter

Historical Volatility Strategy

Strategy buy when HVol above BuyBand and close position when HVol below CloseBand.
Markets oscillate from periods of low volatility to high volatility
and back. The author`s research indicates that after periods of
extremely low volatility, volatility tends to increase and price
may move sharply. This increase in volatility tends to correlate
with the beginning of short- to intermediate-term moves in price.
They have found that we can identify which markets are about to make
such a move by measuring the historical volatility and the application
of pattern recognition.
The indicator is calculating as the standard deviation of day-to-day
logarithmic closing price changes expressed as an annualized percentage.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/07/2014
// Strategy buy when HVol above BuyBand and close position when HVol below CloseBand.
// Markets oscillate from periods of low volatility to high volatility 
// and back. The author`s research indicates that after periods of 
// extremely low volatility, volatility tends to increase and price 
// may move sharply. This increase in volatility tends to correlate 
// with the beginning of short- to intermediate-term moves in price. 
// They have found that we can identify which markets are about to make 
// such a move by measuring the historical volatility and the application 
// of pattern recognition.
// The indicator is calculating as the standard deviation of day-to-day 
// logarithmic closing price changes expressed as an annualized percentage.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Historical Volatility")
LookBack = input(20, minval=1)
Annual = input(365, minval=1)
BuyBand = input(20, minval=1)
CloseBand = input(10, minval=1)
hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(CloseBand, color=red, linestyle=line)
xPrice = log(close / close[1])
nPer = iff(isintraday or isdaily, 1, 7)
xPriceAvg = sma(xPrice, LookBack)
xStdDev = stdev(xPrice, LookBack)
HVol = (xStdDev * sqrt(Annual / nPer)) * 100
pos =	iff(HVol > BuyBand, 1, 
            iff(HVol < CloseBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == 1 ? yellow : na)
plot(HVol, color=blue, title="Historical Volatility")