MrShadow_

Heikin-Ashi Candle Coloring

This script will change the color of normal candlesticks to the color that the corresponding Heikin-Ashi candles would have.

This allows to spot a trend or a trend reversal just by looking at candles, without using Heikin-Ashi candles, which distort the appearance of a typical chart.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?