Julien_Eche

Adaptiv Trend Projection with Dynamic Length Regression

Julien_Eche Uppdaterad   
The Adaptive Trend Projection indicator is a robust tool designed to provide an optimal trend projection calculated in a highly sophisticated manner. By utilizing linear regression lengths ranging from 20 to 200, this indicator estimates the duration of the trend by dynamically adjusting the projection length based on the calculated trend's strength.

Key Features:

1. Dynamic Length Adjustment: The indicator intelligently adapts the projection length between 20 and 200 using linear regression, ensuring adaptability to market conditions.

2. Trend Strength Calculation: Through linear regression analysis, the indicator calculates the slope, average, and intercept for each selected length, providing insights into the strength and direction of the trend.

3. Deviation Analysis: Beyond traditional trend analysis, the indicator calculates standard deviation, Pearson's correlation coefficient, and deviation values, offering a comprehensive view of market dynamics.

4. Confidence Levels: A unique feature of the Adaptive Trend Projection is its ability to determine confidence levels based on the highest Pearson's R value. Reliability is categorized into levels such as Neutral, Moderate, High, Very High, and Ultra High, providing users with a quick assessment of the projection's robustness.

5. Dynamic Forecasting: The indicator not only analyzes historical data but extends its functionality by dynamically forecasting future trend points. The projection adjusts in length based on the strength of the trend, allowing for more accurate predictions.

6. Visual Clarity: Enhancing visual clarity, the Adaptive Trend Projection indicator uses different line styles, widths, and colors to highlight crucial points, making it easier for traders to interpret and act upon the information.

In conclusion, the Adaptive Trend Projection indicator offers a nuanced understanding of market trends by combining advanced linear regression techniques, deviation analysis, and confidence level assessments. This enables traders to make informed decisions.
Versionsinformation:
Minor modification
Versionsinformation:
Expected Performance Added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?