farkasszilard

Cumulative Delta Volume Wave

Introducing an Enhanced Version of the CDV by LonesomeTheBlue

For the original version and description check this link:

What Makes This Version Different than the original?

This enhanced version of the CDV indicator incorporates advanced signal processing techniques to bring new depth to market analysis.

Standard Deviation Bands and EMAs: These additions to the CDV offer a visual representation of significant market movements—highlighting major pumps and dumps, as well as identifying potential support and resistance levels.

Color-Coded Insights: The standard deviation bands utilize color coding based on signal processing principles. This feature becomes increasingly useful the more you zoom out, making it easier to observe and interpret market waves.

Market Maker Activity: By examining fluctuations within the standard deviation bands, traders can gauge when Market Makers are actively maneuvering to establish their long and short positions, often at the expense of retail traders.

EMA Support and Resistance: The embedded Exponential Moving Averages (EMAs) serve as dynamic support and resistance levels. Analyzing these can help traders determine the continuing strength of a market move, whether bullish or bearish.

Visual Guide to the Basics

For a clearer understanding of what this enhanced indicator can show, please refer to the image below:

And in addition to all the above one can detect relevant W and M structures way easier with this indicator ;)

Get access to our indicators at: huntergatherers.tech
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?