deperp

3kilos BTC 15m

deperp Uppdaterad   
The "3kilos BTC 15m" is a comprehensive trading strategy designed to work on a 15-minute timeframe for Bitcoin (BTC) or other cryptocurrencies. This strategy combines multiple indicators, including Triple Exponential Moving Averages (TEMA), Average True Range (ATR), and Heikin-Ashi candlesticks, to generate buy and sell signals. It also incorporates risk management features like take profit and stop loss.

Indicators
Triple Exponential Moving Averages (TEMA): Three TEMA lines are used with different lengths and sources:

Short TEMA (Red) based on highs
Long TEMA 1 (Blue) based on lows
Long TEMA 2 (Green) based on closing prices
Average True Range (ATR): Custom ATR calculation with EMA smoothing is used for volatility measurement.
Supertrend: Calculated using ATR and a multiplier to determine the trend direction.
Simple Moving Average (SMA): Applied to the short TEMA to smooth out its values.
Heikin-Ashi Close: Used for additional trend confirmation.

Entry & Exit Conditions
Long Entry: Triggered when the short TEMA is above both long TEMA lines, the Supertrend is bullish, the short TEMA is above its SMA, and the Heikin-Ashi close is higher than the previous close.

Short Entry: Triggered when the short TEMA is below both long TEMA lines, the Supertrend is bearish, the short TEMA is below its SMA, and the Heikin-Ashi close is lower than the previous close.

Take Profit and Stop Loss: Both are calculated as a percentage of the entry price, and they are set for both long and short positions.

Risk Management
Take Profit: Set at 1% above the entry price for long positions and 1% below for short positions.
Stop Loss: Set at 3% below the entry price for long positions and 3% above for short positions.

Commission and Pyramiding
Commission: A 0.07% commission is accounted for in the strategy.
Pyramiding: The strategy does not allow pyramiding.

Note
This strategy is designed for educational purposes and should not be considered as financial advice. Always do your own research and consider consulting a financial advisor before engaging in trading.
Versionsinformation:
Remove HA, SMA.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?