Library "ZigLib"
Calculate the points for ZigZag++.
You can use custom data and resolution for your ZigZag++.

Sample Usage

import DevLucem/ZigLib/1 as ZigZag

[direction, z1, z2] = ZigZag.zigzag(low, high)
bgcolor(direction<0? color.rgb(255, 82, 82, 80): color.rgb(0, 230, 119, 80))

line zz = line.new(z1.time, z1.price, z2.time, z2.price, xloc.bar_time, width=3)
if direction==direction[1]
    line.delete(zz[1])

zigzag(_low, _high, depth, deviation, backstep)
Get current zigzag points and direction
  Parameters:
    _low (float)
    _high (float)
    depth (int)
    deviation (int)
    backstep (int)
Returns direction, chart point 1 and chart point 2🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖
Automate TradingView Alerts
tradingview.to/anywhere
🥰😍😍🥰😍😍🥰😍😍🥰
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.