manchikantir

Compound Value @ annual rate

By studying historical data we can know the compounded growth rate of an investment from the inception date. For example if we know that an investment has grown at the rate of 6% in the past and if we expect similar growth in the future also, We can plot this graph to understand whether the current price is underpriced or overpriced as per projected return.


In this graph, it takes the initial close price as a principle and rate from the input and calculates the compound amount at each interval.
Release Notes: Author change
Release Notes: Updated input data type for rate
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?