xsfera

Fair Price [XSfera]

The indicator allows you to quickly compare business growth rates (by default, earnings per share, EPS) and stock prices to determine overbought or undervalued.

The financial parameter as a percentage fits together several years ago, by default 5, and displays the dynamics. To date, it allows you to see how much the price is higher or lower than fair. The lag in the share price from the growth rate of the business is often called the margin of safety, which makes it safer to invest. Of course, this does not mean that the market will quickly return to a fair course, the market can live its life for a long time.

It is important that the dynamics will be incorrect if the financial parameter at the beginning of the docking is negative, for example, as in TSLA and not very correct in the case of a low base, i.e. when the company only went into profit 5 years ago.

Индикатор позволяет быстро сравнить темпы роста бизнеса (по-умолчанию прибыль на акцию, EPS ) и цены акции, для определения перекупленности или недооценки.

Финансовый параметр в процентном соотношении стыкуется несколько лет назад, по-умолчанию 5, и отображает динамику. На сегодняшний день позволяет увидеть насколько цена выше или ниже справедливой. Отставание цены акции от темпов роста бизнеса, часто называют маржой безопастности, которая позволяет безопаснее инвестировать. Само собой это не значит что рынок быстро вернется в справедливое русло, рынок может долгое время жить своей жизнью.

Важно что динамика будет неверной если финансовый параметр на начало стыковки будет отрицательным, например как в TSLA и не очень корректным в случае низкой базы, т.е. когда компания только только 5 лет назад вышла в прибыль.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?