sarangab

IO_Heikin-Ashi Overlay

sarangab Pro+ Uppdaterad   
This is Traditional Heikin-Ashi bars overlayed with regular candlestick /any chart type

Although HA is available in TradingView by default, this script is to recalculate HA by traditional calculations.

This version REPAINTS!! This is because Traditional HA uses Close Price (which is calculated on the fly).

-- Invsto
Release Notes: Minor fixes
Release Notes: FYI - Heikin Ashi bars DO NOT repaint. Repaint is != Calculation on the Fly

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?