JacobAmos

Moving Average Ribbon

This is an extension of the Madrid Moving Average Ribbon public script to allow for different kinds of moving averages (the original allows only exponential and simple). Possible entries in the MA Type argument field are:

  • sma (simple moving average)
  • ema (exponential moving average)
  • wma (weighted moving average)
  • trima (triangular moving average)
  • zlema (zero-lag exponential moving average)
  • dema (double exponential moving average)
  • tema (triple exponential moving average)
  • hma (hull moving average)

If the argument given by the user does not match anything from the above list, it will default to ema.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?