freedom_trader_

Extended Session High/Low

This script automatically draws the high/low of after hours and pre-market
Release Notes: Extended the line drawn to be clearly visible during market hours
Release Notes: You can now input your favorite time where to end looking for a high/low (e.g. ending hour = 10 and ending hour = 30 will mark the high/low until 10:30AM). Default value is ending hour = 9 and ending hour = 30 (9:30AM).
Release Notes: Cleaned code
Release Notes: Added the possibility to visualize the past and, so, to backtest it more easily. Just unflag the "last only" option and enjoy it!

Trade safe!

Roberto B
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?