nicolerazof

Bullish and Bearish by NicolErazoF

This indicator changes the color of the candlesticks when there’s a change in the trend to the rising or falling trend.

BEARISH ENGULFING: Yellow candlestick. It is an engulfing falling trend reversal; you must make a sell decision.
BEARISH HARAMI: White candlestick. Indicates a possible falling trend change, you must be alert for a possible sale.
BULLISH ENGULFING: Black candlestick. It is a change in the engulfing rising trend, you must make a purchase decision.
BULLISH HARAMI: Blue candlestick. Indicates a possible rising trend change, you should be alert for a possible purchase.

On the chart, you can see the 4 candles, on September 11 the black candle appears indicating a change in the uptrend. But today, the white candle is seen, which appears on September 8, indicating a rebound with a possible change in trend to bearish.

Previous days, on August 26, you see the blue candle with a possible change in the upward trend, which then, on August 28, a yellow candle appears with a change in the downward trend.

The Engulfing indicator (yellow and black) says that the candle has an engulfing change that is radical.
On the other hand, the Harami (blue and white) indicates a possible change in trend that must be previously analyzed.
Harami candles are smaller than Engulfing candles, since Harami in a Japanese term that means pregnancy, where the previous candle is the woman and the next candle is the baby.

___________________________________________________________________________
ESPAÑOL

Este indicador cambia las velas de color cuando ocurre un cambio de tendencia ALCISTA o BAJISTA

BEARISH ENGULFING: Vela de color amarillo. Es una cambio de tendencia bajista envolvente, debes tomar una decisión de venta.
BEARISH HARAMI: Vela de color blanco. Indica un posible cambio de tendencia bajista, debes estar alerta para una posible venta.
BULLISH ENGULFING: Vela de color negro. Es un cambio de tendencia alcista envolvente, debes tomar una decisión de compra.
BULLISH HARAMI: Vela de color azul. Indica un posible cambio de tendencia alcista, debes estar alerta para una posible compra.

En el gráfico, se pueden ver las 4 velas, el 11 de Septiembre aparece la vela negra que indica un cambio de tendencia alcista. Pero hoy, se ve la vela blanca, que aparece el 8 de septiembre, indicando un rebote con un posible cambio de tendencia a bajista.

Días anteriores, el 26 de Agosto, se ve la vela azul con un posible cambio de tendencia alcista, que luego, el 28 de agosto aparece una vela amarilla con cambio de tendencia bajista.

El indicador Engulfing (amarillo y negro) dice que la vela tiene un cambio envolvente que es radical.
En cambio, el Harami (azul y blanco) indica un posible cambio de tendencia que debe ser previamente analizado.
Las velas Harami son más pequeñas que las Engulfing , ya que Harami en un término japonés que significa embarazo, en donde la vela anterior es la mujer y la vela siguiente es el bebé.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?