Plumptoiletduck

Premium/Discount (Input)

Used to show Contango or Backwardation in futures contracts vs spot price. You can input your own tickers so can technically can be used to compare anything.


* In this example I'm showing Okex Quarterly contract vs Okex spot index price because it showcases it better.

* If you are using this after 2019 the default setting will not work because I set it to Bitmex which does not currently have a "current contract in front" ticker available.It should be fairly self explanatory, but just ask below if you have any questions.
Release Notes: Added percentage Delta as a checkbox option. Just ensure "numeric value" is un-ticked.

Updated default tickers to okex spot and futures.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?