Julien_Eche

Pro Momentum Calculator

Julien_Eche Uppdaterad   
The Pro Momentum Calculator Indicator is a tool for traders seeking to gauge market momentum and predict future price movements. It achieves this by counting consecutive candle periods above or below a chosen Simple Moving Average (SMA) and then providing a percentage-based probability for the direction of the next candle.

Here's how this principle works:

1. Counting Consecutive Periods: The indicator continuously tracks whether the closing prices of candles are either above or below the chosen SMA.
- When closing prices are above the SMA, it counts consecutive periods as "green" or indicating potential upward momentum.
- When closing prices are below the SMA, it counts consecutive periods as "red" or suggesting potential downward momentum.

2. Assessing Momentum: By monitoring these consecutive periods, the indicator assesses the strength and duration of the current market trend.
This is important information for traders looking to understand the market's behavior.

3. Predicting the Next Candle: Based on the historical data of consecutive green and red periods, the indicator calculates a percentage probability for the direction of the next candle:
- If there have been more consecutive green periods, it suggests a higher likelihood of the next candle being green (indicating a potential upward movement).
- If there have been more consecutive red periods, it suggests a higher likelihood of the next candle being red (indicating a potential downward movement).

The Pro Momentum Calculator indicator's versatility makes it suitable for a wide range of financial markets, including stocks, Forex, indices, commodities, cryptocurrencies...
Versionsinformation:
Option to use Heikin Ashi candles removed
Versionsinformation:
minor changes
Versionsinformation:
EMA calculation added in addition to SMA
Versionsinformation:
Minor changes
Versionsinformation:
Minor adjustments made

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?