Fontiramisu

Volume Impulse & Candlestick Patterns - Fontiramisu

Indicator showing volume impulse & engulfing candlestick pattern.

You can set up multiple parameter for both events.
Volume Impulse :
  • Volume Period : Lenght of the average volume calculated.
  • Volume Multiplier : Factor to compare actual volume with average volume .

Engulfing Pattern :
  • VS avg body : Let you chose to compare body candle to average body of the last few candles (define with parameter : lenghtSizeAvgBody), otherwise it will be compared to the last body candle.
  • Engulfing Multiplier : Factor to compare and validate the pattern.
Release Notes:
  • Bug Fix
  • Add checkbox show volume impulse

Get Instant Access: https://www.theultimatebacktest.com
Contact me on discord: Misu#0530
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?