siddhugaddi

Heikinashi Candles

Biggest problem that when we use normal heikin-ashi candlestick pattern then all applied indicator values also changes
Like Pivot Point with CPR ,,, EMA ,,, SMA including VWAP indicator value

So , this indicator help us plot Heikinashi candles on Normal candles

Please follow below steps:

Add this indicator to chart
Go to setting >> un-tick Body, Border and Wick color

That will hide candles on chart and Plot heikinashi candles on Normal candles without changing any indicator value

Remember use normal candle stick pattern that
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?