thequantscience

GARCH Volatility Estimation - The Quant Science

The GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) model is a statistical model used to forecast the volatility of a financial asset. This model takes into account the fluctuations in volatility over time, recognizing that volatility can vary in a heteroskedastic (i.e., non-constant variance) manner and can be influenced by past events.


The general formula of the GARCH model is:

σ²(t) = ω + α * ε²(t-1) + β * σ²(t-1)

where:

σ²(t) is the conditional variance at time t (i.e., squared volatility)
ω is the constant term (intercept) representing the baseline level of volatility
α is the coefficient representing the impact of the squared lagged error term on the conditional variance
ε²(t-1) is the squared lagged error term at the previous time period
β is the coefficient representing the impact of the lagged conditional variance on the current conditional variance

In the context of financial forecasting, the GARCH model is used to estimate the future volatility of the asset.

HOW TO USE
This quantitative indicator is capable of estimating the probable future movements of volatility. When the GARCH increases in value, it means that the volatility of the asset will likely increase as well, and vice versa. The indicator displays the relationship of the GARCH (bright red) with the trend of historical volatility (dark red).

USER INTERFACE

Alpha: select the starting value of Alpha (default value is 0.10).

Beta:select the starting value of Beta (default value is 0.80).

Lenght: select the period for calculating values within the model such as EMA (Exponential Moving Average) and Historical Volatility (default set to 20).

Forecasting: select the forecasting period, the number of bars you want to visualize data ahead (default set to 30).

Design: customize the indicator with your preferred color and choose from different types of charts, managing the design settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?