EliCobra

TrendLine Scythes

EliCobra Uppdaterad   
Trendline Scythes is a script designed to automatically detect and draw special curved trendlines, resembling scythes or blades, based on pivotal points in price action. These trendlines adapt to the volatility of the market, providing a unique perspective on trend dynamics.

🔲 Methodology

Traditional trendlines connect consecutive pivot points on a price chart, providing a linear representation of trend direction. However, this script employs a distinctive methodology by automatically detecting price pivots and then calculating special curved trendlines based on the Average True Range (ATR) of the price. This introduces a curvature to the trendlines, resembling scythes, offering a unique way to interpret market trends.

🔲 Auto Breakout and Target Detection

Trendline Scythes includes features for automatic breakout detection, signaling potential trend changes. Additionally, the script assists in target detection, helping traders set realistic and data-driven profit-taking levels based on market volatility and user adjustment.


🔲 Utility

 1. Trend Confirmation - Use Trendline Scythes to confirm existing trends by observing how price interacts with the curved trendlines.
 2. Breakout Signals - Auto-detection of breakouts adds a proactive element to your trading strategy, helping you stay ahead of potential trend reversals.
 3. Target Setting - Utilize the script to set profit-taking targets based on volatility, aligning with the current market conditions.

🔲 Settings

 • Pivot Length - Swing detection length
 • Scythe Length - Adjusts the length of the scythes blade
 • Sensitivity - Controls how restrained the target calculation is, higher values will result in tighter targets.

🔲 Alerts

 • Breakout
 • Breakdown
 • Target Reached
 • Target Invalidated

  As well as the option to trigger 'any alert' call.

Trendline Scythes is a versatile tool combining the benefits of traditional trendlines with the dynamic adaptability of curved lines for a unique approach to trend analysis.
Versionsinformation:
Added option to display only the most recent Scythe and it's target.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?