Saleh_Toodarvari

Parabolic SAR + EMA 200 + MACD Signals

Parabolic SAR + EMA 200 + MACD Signals Indicator, a powerful tool designed to help traders identify optimal entry points in the market.

This indicator combines three popular technical indicators: Parabolic SAR (Stop and Reverse), EMA200 (Exponential Moving Average 200) and MACD (Moving Average Convergence Divergence) - to provide clear and concise buy and sell signals based on market trends.

The MACD component of this indicator calculates the difference between two exponentially smoothed moving averages, providing insight into the trend strength of the market. The Parabolic SAR component helps identify potential price reversals, while the EMA200 acts as a key level of support and resistance, providing additional confirmation of the overall trend direction.

Whether you're a seasoned trader or just starting out, the MACD-Parabolic SAR-EMA200 Indicator is a must-have tool for anyone looking to improve their trading strategy and maximize profits in today's dynamic markets.

Buy conditions
  • The price should be above the EMA 200
  • Parabolic SAR should show an upward trend
  • MACD Delta should be positive

ُSell conditions
  • The price should be below the EMA 200
  • Parabolic SAR should show an downward trend
  • MACD Delta should be negative
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?