RomanLosev

Simplified candlesticks

Simplified candlesticks tracks sticks for their body and wick

- For Long bars sticks ( LS ) tracks and marks them on down trend as continuation and reversal if moves appositive direction.
- For largest wicks on ends marks as regular Doji
- For large wicks and medium body marks as possible consolidation
- For only bottom bigger wick as bears weakness if trend down and possible reversal if trend is up.
- For only upper bigger wick as bulls weakness if trend up and possible reversal if trend is down

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?