SimpleTradingTechniques

ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY

(i) Arrow represent trade setup

(ii) Circle represent triggering of the trade
--------------------------------------------------------------------
1. Where to place stop loss?
2. Where to exit the trade?
3. How to protect gains in your trade?
4. How to apply money management rule?
5. How to trade gap opening?

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//  By SIMPLE TRADING TECHNIQUES

//   	Arrow represent trade setup 
//   	Circle represent triggering of the trade
//--------------------------------------------------------------------

study(title="STT ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY",overlay = true, shorttitle="STT ECS")
src = close, len = input(8, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//coloring method below

src1 = close, len1 = input(50, minval=1, title="UpLevel")
src2 = close, len2 = input(50, minval=1, title="DownLevel")
isup() => rsi > len1
isdown() => rsi < len2
barcolor(isup() ? green : isdown() ? red : na )

//study('buy/sell arrows', overlay=true)

out = sma(close, 50)
data = rsi > len1 ? open[1] > close[1] ? close > open ? close >= open[1] ? close[1] >= open ? close - open > open[1] - close[1] ? high > out : na : na : na : na : na : na
data1 = rsi < len2 ? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? low < out : na : na : na : na : na : na


plotchar(data, char='↑',location=location.belowbar, color=lime, text="ECS Buy")
plotchar(data1, char='↓', location=location.abovebar, color=red, text="ECS Sell")

//Trade Trigger
tiggerlongcandle = (data[1] == 1) and (high > high[1]) ? 1 : 0
tiggershortcandle = (data1[1] == 1) and (low < low[1]) ? 1 : 0
plotshape(tiggerlongcandle ? tiggerlongcandle : na, title="Triggered Long",style=shape.circle, location=location.belowbar, color=green, transp=0, offset=0, text="ECS")
plotshape(tiggershortcandle ? tiggershortcandle : na, title="Triggered Short",style=shape.circle, location=location.abovebar, color=red, transp=0, offset=0, text="ECS")

plot (out, color = black, linewidth = 3, title = "Trend - Long Term")