mickes

Moving averages & clouds


Hi all!

This is a script that lets you have 3 moving averages (of a user defined type) and maybe have an alternative cloud (fill) between them. The cloud can be customized and turned on/off in the "style" tab for the indicator.

Alerts can be configured to fire on up/down/all crosses and are activated when the whole candle has crossed the morning average.

A higher time frame can be configured for the moving averages.

You can hide the moving average, but show the cloud:


You can have multiple clouds:


You can have moving averages from a higher time frame (here from weekly time frame on a daily chart):


Best of trading luck!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?