kylealgo

OrderBlock [kyleAlgo]

The principle of this indicator
ATR (Average True Range) Setting: The code uses ATR to help calculate the Supertrend indicator.

Supertrend Trend Direction: Identify bullish and bearish trends with the Supertrend method.

Order Block Recognition: This part of the code recognizes and creates order blocks, visualizing them as boxes on the chart. If the number of blocks exceeds the maximum limit, old blocks will be deleted.

Function to prevent overlapping: check whether the new order block overlaps with the existing order block through the isOverlapping function.

Order block color setting: The code sets the color according to whether the block is bullish or bearish, and whether it breaks above or below. Afterwards the color of the existing order blocks will be updated.

Sensitivity settings: Through the input settings of factor and atrPeriod, the sensitivity of Supertrend and the detection of order blocks can be affected.

Visualization: Use TradingView's box.new function to draw and visualize order blocks on the chart.


Practicality:
Support and Resistance Levels: Order blocks may represent areas of support and resistance in the market. By visualizing these areas, traders can better understand when price reversals are likely to occur.

Trading Signals: Traders may be able to identify trading signals based on the color changes of blocks and price breakouts. For example, if the price breaks above a bullish block, this could be a signal to buy.

Risk Management: By using ATR to adjust the sensitivity of Supertrend, the symbol helps traders to adjust their strategies according to market volatility. This can be used as a risk management tool to help identify stop loss and take profit points.

Multi-timeframe analysis: Although the code itself does not implement multi-timeframe analysis directly, it can be done by applying this indicator on different timeframes. This helps to analyze the market from different angles.

Flexibility and Customization: Through sensitivity settings, traders can customize the indicator according to their needs and trading style.

Reduced screen clutter: By removing overlapping order blocks and limiting the maximum number of order blocks, this code helps reduce clutter on charts, allowing traders to analyze the market more clearly.

Overall, this "Pine Script" can be a powerful analytical tool for trend traders and those looking to improve their trading decisions by visualizing key market areas. It can be used alone or combined with other indicators and trading systems for enhanced functionality.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?