ChartPrime

RSI Heatmap Screener [ChartPrime]

ChartPrime Uppdaterad   
The RSI Heatmap Screener is a versatile trading indicator designed to provide traders and investors with a deep understanding of their selected assets' market dynamics. It offers several key features to facilitate informed decision-making:


█ Custom Asset Selection:
The user can choose up to 30 assets that you want to analyze, allowing for a tailored experience.

█ Adjustable RSI Length:
Customize your analysis by adjusting the RSI length to align with your trading strategy.

█ RSI Heatmap:
The heatmap feature uses various colors to represent RSI values:

█ Color coding for labels:
Grey: Signifies a neutral RSI, indicating a balanced market.
Yellow: Suggests overbought conditions, advising caution.
Pale Red: Indicates mild overbought conditions in a strong area.
Bright Red: Represents strong overbought conditions, hinting at a potential downturn.
Pale Green: Signals mild oversold conditions with signs of recovery.
Dark Green: Denotes full oversold conditions, with potential for a bounce.
Purple: Highlights extremely oversold conditions, pointing to an opportunity for a relief bounce.

█ Levels:
Central Plot and Zones: The central plot displays the average RSI of the selected assets, offering an overview of market sentiment. Overbought and oversold zones in red and green provide clear reference points.

█ Hover Labels:
Hover over an asset to access details on various indicators like VWAP, Stochastic, SMA, TradingView ranking, and Volume Rating. Bullish and bearish indicators are marked with ticks and crosses, and a fire emoji denotes heavily overextended assets.

█ TradingView Ranking:
Utilize the TradingView ranking metric to assess an asset's performance and popularity.

Thank you to @tradingview for this ranking metric.

█ Volume Rating:
Gain insights into trading volumes for more informed decision-making.

█ Oscillator at the Bottom:
The RSI average for the entire market, presented in a normalized format, offers a broader market perspective. Green indicates a favorable buying area, while red suggests market overextension and potential short or sell opportunities.

█ Heatmap Visualization:
Historical RSI values for each selected asset are displayed. Red indicates overbought conditions, while green signals oversold conditions, helping you spot trends and potential turning points.


This screener is designed to make entering the market simpler and more comprehensive for all traders and investors.
Versionsinformation:
Updated heatmap visuals.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?