TZack88

RMI Trend Sniper

TZack88 Uppdaterad   
The "RMI Trend Sniper" is a powerful trend-following indicator designed to help traders identify potential buy and sell signals in the market.

It combines elements of the Relative Strength Index (RSI) and the Money Flow Index (MFI) to provide a comprehensive view of market momentum and strength.

🔷Key Features:

🔹Customizable Settings: Tailor the indicator to your trading preferences with customizable input parameters, including RSI and MFI lengths, threshold levels, and visual settings.

🔹Momentum Signals: The indicator generates clear bullish and bearish momentum signals, allowing you to spot potential trend reversals or continuations.

🔹The positive condition considers the previous RMI value, current RMI value, and positive change in the 5-period exponential moving average (EMA) of the closing price.

🔹The negative condition looks at the current RMI value and negative change in the 5-period EMA.

🔹Visual Bands: Visualize market volatility with dynamically plotted bands around the Range Weighted Moving Average (RWMA), providing insights into potential price fluctuations.

🔹Candlestick Coloring: Easily identify bullish and bearish conditions with color-coded candlesticks, helping you make informed trading decisions.

The "RMI Trend Sniper" is a versatile tool suitable for traders of all experience levels. Whether you are a novice or an experienced trader, this indicator can help you enhance your technical analysis and improve your trading strategies.
Versionsinformation:
Minor code change
Versionsinformation:
Alerts Added .

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?