CharmyDexter

ATR Based Stoploss - TakeProfit [CharmyDexter]


This script combines the power of Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA) to dynamically set stop-loss and take-profit levels. It introduces a volatility surge condition and includes a risk management table for comprehensive trade insights.

1) **Originality:**
- This script is original in its approach to combining Average True Range (ATR) with a Moving Average (MA) to create a dynamic stop-loss and take-profit strategy. The addition of a volatility surge condition and the inclusion of a risk management table further contribute to its uniqueness.

2) **Functionality:**
- The script aims to provide traders with a dynamic stop-loss and take-profit strategy based on ATR, incorporating a volatility surge condition and a moving average. The risk management table displays crucial information, including the fund size, potential profit/loss, ATR values, and risk.

3) **Operation:**
- The script uses ATR to calculate volatility, identifying surges in volatility. It adjusts the stop-loss and take-profit levels based on the average of ATR during these surge periods. The moving average acts as a trend indicator, and the script dynamically adjusts stop-loss and take-profit levels accordingly.

4) **Usage:**
- Traders can use this script by applying it to their preferred financial instrument's chart. The script automatically plots the moving average and dynamically adjusts stop-loss and take-profit levels based on ATR and volatility surges. Users can observe the levels on the chart for potential trade management.

5) **Concepts:**
- The script employs concepts of ATR for volatility, moving average for trend identification, and a dynamic adjustment mechanism during volatility surges. Risk management is incorporated by calculating potential profit/loss percentages based on user-defined risk.

6) **Mashup Explanation:**
- The script combines ATR, moving average, and volatility conditions to create a comprehensive strategy. ATR determines the market's volatility, the moving average serves as a trend indicator, and volatility surges trigger dynamic adjustments to stop-loss and take-profit levels. The risk management table enhances the script's utility.

7) **Line Descriptions:**
- Blue Line (Moving Average): Indicates the trend direction.
- Lime Line (Long Take Profit): Represents the level for taking profit in a long position.
- Maroon Line (Short Take Profit): Represents the level for taking profit in a short position.
- Fuchsia Line (Short Stop Loss): Represents the level for setting a stop loss in a short position.
- Orange Line (Long Stop Loss): Represents the level for setting a stop loss in a long position.

8) **Line Usage:**
- Use the blue line for trend identification.
- When taking long positions, the close should be above the blue line.
- For long positions, the lime line is a potential take-profit level, and the orange line is a potential stop-loss level.
- For short positions, the maroon line is a potential take-profit level, and the fuchsia line is a potential stop-loss level.
- The risk management table provides insights into fund size, potential profit/loss, ATR values, and risk.

Note: The profit/loss calculations in this script may not be entirely accurate due to factors like market execution. Market execution may not always occur at the exact levels specified by the script due to slippage or delays in order processing. This can impact the realized profit or loss compared to the calculated levels.

It is crucial to note that this ATR Based Stop-loss - Take-Profit indicator is merely one tool among many that traders can employ to establish trading targets. Additional technical indicators are essential for taking trades and making informed decisions.

Commented-out sections for alerts and shape plotting are provided, allowing for visual and auditory notifications if desired.

It's crucial for traders to be aware of these factors and use the script as a tool within a broader trading strategy. Additionally, regular monitoring and adjustments based on real-time market conditions are recommended to enhance the accuracy of profit/loss assessments.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?