taylor_o

watermark_ascii

Just for fun... You can make an ascii watermark! The steps are:

1. Convert an image into ascii, e.g. using an online generator.
2. Split the ascii into strings that are no more than 4096 characters (pinescript limit).
3. Stack them together as cells on a table (as shown in the script).

I use code generation for step 2, by splitting the ascii file into chunks, then joining each line with a plus sign to make a large string concatenation statement, which I manually copy/paste into pine. Ideally, you could make this whole script into a template with a couple parameters.

Unfortunately, Pinescript doesn't use a monospaced font, so there will be some distortion. Feature request!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?