LonesomeTheBlue

RSI Multi Time Frame

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,

Recently we got new features in Pine such Arrays of Lines, Labels and Strings. Thanks to the Pine Team! (here)

So I decided to make new style of Multi Time Frame indicator and I used Array of Lines in this script. here it is, RSI Multi Time Frame script. it shows RSI for current time frame as it is and also it gets RSI for the Higher Time Frame and converts it and shows it as in time frame. as you can see, RSI for HTF moves to the right on each candle until higher time frame was completed.


You have color and line width options for both RSI , also if you want you can limit the number of bars to show higher time frame RSI by the option "Number of Bars for RSI HTF", following example show RSI HTF for 100 bars.


Most of you know that old style Multi Time Frames indicators was like:

Hope you like this new Multi time frame style ;)


Enjoy!


Release Notes: Added Auto Higher Time Frame Option. Now the script can choose Higher Time Frame automatically or you can set it manually.
Release Notes: added color for background. code improved

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?