HPotter

D_DSP (Detrended Synthetic Price )

Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
exponential moving average.

See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2014
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP (Detrended Synthetic Price)")
Length = input(14, minval=1)
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")