HPotter

Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos

The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/08/2014
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DnBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
hline(DnBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
        iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")